About us

PhilosophyCompany ProfileWay to SuccessOur Team

วิสัยทัศน์

“ผู้นำในระบบการแยก, กรองของเหลวด้วยเทคโนโลยีเมมเบรน”

พันธกิจ

“มุ่งเน้นการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเมมเบรน โดยนำมาประยุกต์ใช้ในงานด้านอุตสาหกรรมบนพื้นฐานความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”