Laboratory Analysis

LPE Laboratory

LPE System are designed under three main criteria.

Technology
Economic
Environmental regulations

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

เนื่องจากคุณสมบัติของน้ำเป็นหลักเกณฑ์สำคัญที่ใช้สำหรับการออกแบบระบบการกรองให้เหมาะสม ดังนั้นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ของบริษัท LPE จึงดำเนินการตรวจวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนตั้งแต่ระยะแรกของโครงการ, ระหว่างการดำเนินไปของโครงการ และหลังการขายอย่างต่อเนื่อง

 ระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO 17025 ทำให้ห้องปฏิบัติการของบริษัท LPE มีความแม่นยำถูกต้อง น่าเชื่อถือ เพิ่มมากยิ่งขึ้นรวมทั้งขยายขอบเขตการวิเคราะห์ เพื่อให้คลอบคลุมผลการวิเคราะห์ที่แม่นยำถูกต้อง

 นอกจากการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำแล้ว ห้องปฏิบัติการยังสามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเรซิ่นที่ผ่านการใช้งาน, วิเคราะห์สาเหตุการอุดตันของเมมเบรน, การเลือกสารเคมีที่เหมาะสม เพื่อล้างสิ่งอุดตันภายในเมมเบรน และการวิเคราะห์อื่นๆอีกมากมาย

Solutions